คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายระพีพัฒน์ แดนดงเมือง (พี่ฟีล์ม)
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก โสนะชัย (พี่พิงค์กี้)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันยาภัทร์ เรืองโรจนพงษ์ (พี่ปิ่น)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริญญา วิลา (พี่ออมสิน)
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัคษร โคตะหา (พี่แพร)
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนงค์นาถ สอนโพนงาม (พี่กาแฟ)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหทัยชนก แสนโบราณ (พี่ไอซ์)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิดาภา พุ่มลา (พี่นาเดีย)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรายุทธ์ ฐานผดุง (พี่กัปตัน)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกษมา ไชยโคตร (พี่ต้นปาล์ม)
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5