กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณชย ไทยทองหลาง
ครู

นางสาวภัทรลดา บุรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2