กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ครู

นางสาวเพ็ญตระการ อรัญทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0