กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ครู

นางสาวเพ็ญตระการ อรัญทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัทรานิษฐ์ พลประสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2