กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ครู

นายสุรเกียรติ บุญชื่น
ครู