กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ แสงคำราง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ