กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรเชษฐ์ หวังมั่น
ครู

นางสาวภรทิพย์ โมฆรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1