กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ครู

นางสาววันวิษา มะอาจเลิศ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2