กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ครู

นางสาววันวิษา มะอาจเลิศ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์