ฝ่ายวิชาการ

นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ครู วิชาการ

นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ครู วิชาการ