ปฐมวัย อ.บ.ว.

นางสาวกิตติมา สายเสน
ครู

นางสาวจันทร์จิรา ยุบลเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจุฑารัตน์ อรัญเวศ
ครู

นางเพ็ญจันทร์ สกลใต้
ครู

นางธนัยชนก เวียงสิมา
ครู