กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมลิวรรณ์ ชมภูพฤกษ์
ครู

นางสาวรัชนียากร ปิดโต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1