กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัชนียากร ปิดโต
ครู

นางสาววัลลภา ศรีวอุไร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1