คณะผู้บริหาร

นายธนปกรณ์ เกดุวิเศษกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศุภิณญากิจ เกตุวิเศษกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิตยา เกตุวิเศษกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสิทธิเดช เยาวไสย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปริญญา เกตุวิเศษกูล
ที่ปรึกษา