ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนปกรณ์ เกดุวิเศษกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญมีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภิณญากิจ เกตุวิเศษกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิเดช เยาวไสย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา เกตุวิเศษกูล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :