ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบุญมีวิทยา    มีอักษรย่อว่า  บ.ว.  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  
โดย นายบุญมี  เยาวไสย  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒  หมู่ที่ ๑๓  ถนนหนองมันปลา  
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์  ๔๖๒๑๐    
บนโฉนดที่ดินเลขที่  ๖๐๐๘  
ตามใบอนุญาตเลขที่  กส ๐๒/๒๕๔๘  
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นตามใบอนุญาตเลขที่  กส ๕๓/๒๕๔๘  ตามระเบียบโรงเรียนเอกชน   
โรงเรียนบุญมีวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒  
มีอาคารเรียน  ๑  หลัง (อาคารถนอมศรี)  เป็นอาคารเรียน คสล.  ๑  ชั้น  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  
ต่อเติมห้องธุรการ  ห้องคอมพิวเตอร์  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๖๘  คน  (๑๐  มิ.ย. ๒๕๔๘) 
ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ชุมชน  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน  ๑  ไร่  ๓  งาน  ๒๒  ตารางวา   โฉนดที่ดินเลขที่  ๖๓๐๒   มีการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีกจำนวน  ๕  ห้องเรียน  สร้างอาคารโรงอาหาร มีการขออนุญาตเปิดสอนระดับอนุบาล ๑-๓ เพิ่มเติมและต่อมามีการสร้างอาคารเรียน  คสล. ๒ ชั้นอีกจำนวน 
๑  หลัง(อาคารบัณฑิตเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐)