วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“ เรียนดี  มีวินัย  สุขภาพดี  มีคุณธรรม ”
  เรียนดี  คือ  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนดีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
  มีวินัย   คือ  นักเรียนมีความรับผิดชอบในตนเอง
  สุขภาพดี คือ  นักเรียนมีสุขภาพร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
  มีคุณธรรม  คือ  นักเรียนมีจริยธรรมคุณธรรมต่อตนเองและผู้อื่น