ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียน 1/2561
12 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ อนุบาล 1-ป.6
บริเวณหอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา
04 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับ ป.4-ป.6
03 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับ ป.1-ป.3
02 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับอนุบาล 1-3
21 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับ ป.4-ป.6
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชุดสุภาพเรียบร้อย
20 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับ ป.1-ป.3
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชุดสุภาพเรียบร้อย
19 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับอนุบาล 1-3
-โรงเรียนบุญมีวิทยา -ชุดสุภาพเรียนร้อย
18 เม.ย. 61 ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน และการรับลงทะเบียน
23 มี.ค. 61 ถึง 25 เม.ย. 61 เปิดเรียนพิเศษ ภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)
-โรงเรียนบุญมีวิทยา -ชุดสุภาพ
17 ม.ค. 61 ติว O-NET
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบเก็บคะแนน กลางภาค
ขอให้นักเรียนตั้งใจทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติวตัวไปตลอดชีวิต
ชุดนักเรียน
07 ม.ค. 61 ติว O-NET
ทางโรงเรียนได้มีการจัดการยกระดับการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีการจัดติว O-NET. ณ โรงเรียนบุญมีวิทยา
ตามที่ครูประจำชั้นได้นัดหมาย