ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ม.ค. 61 ติว O-NET
ทางโรงเรียนได้มีการจัดการยกระดับการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีการจัดติว O-NET. ณ โรงเรียนบุญมีวิทยา
ตามที่ครูประจำชั้นได้นัดหมาย
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบเก็บคะแนน กลางภาค
ขอให้นักเรียนตั้งใจทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติวตัวไปตลอดชีวิต
ชุดนักเรียน
17 ม.ค. 61 ติว O-NET