ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
วัฒนธรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพ
29 ก.ค. 62 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
22 ก.ค. 62 สอบวัดผล กลางภาค 1/2562
18 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 สอบวัดผล กลางภาค 1/2562
ชุดนักเรียน
16 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 นักเรียนหยุดเรียน วัน“อาสาฬหบูชา”และวัน"เข้าพรรษา"
15 ก.ค. 62 ทำบุญ เนื่องในวันสำคัญของพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8

อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ

  1. เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้
  2. เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ
  3. เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ
ตามวัน
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย
13 มิ.ย. 62 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562
ชุดนักเรียน
07 มิ.ย. 62 ทำบุญโรงเรียนบุญมีวิทยา
ตามวัน คณะครูทุกๆท่าน
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน 1/2562
ชุดนักเรียน
04 พ.ค. 62 เชิญประชุมผู้ปกครองทุกๆท่าน ทั้งนักเรียนเก่าและใหม่
หอประชุม โรงเรียนบุญมีวิทยา
01 เม.ย. 62 ถึง 19 เม.ย. 62 ลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 2
29 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6 ผ่านทางเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
25 มี.ค. 62 ถึง 23 เม.ย. 62 ซันเมอร์ เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน
ชุดปกติ
22 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่
19 มี.ค. 62 สอบวัดความรู้นักเรียนใหม่ ป.1-6 ห้องเรียน IEP
11 มี.ค. 62 ถึง 12 พ.ค. 62 นักเรียนปิดภาคเรียนที่2/2561
08 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 ลงทะเบียนครั้งที่1
01 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561
ชุดปกติตามวัน
18 ก.พ. 62 นำนักเรียนไปวัดบุญ วันมาฆบูชา
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
23 ม.ค. 62 การแข่งขัน คิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ครั้งที่1
การแข่งขัน คิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ครั้งที่1
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมชมและให้กำลังใจลูกๆบุญมีทุกๆคน
วันที่ 23 ม.ค. 2562
เวลา. 08.00น.-12.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา

ชุดปกติตามวัน
04 ม.ค. 62 จับฉลากของขวัญ ปีใหม่
27 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 เข้าค่ายพักแรม ป.4-6
เข้าค่ายพักแรม ป.4-6 ลูกเสือ-เนตรนารี 
เป็นการเข้าค่ายแบบค้างคืน 
ชุดลูกเสือ
26 ธ.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ประเภทสำรอง ป.1-3
เข้าค่ายลูกเสือ ประเภทสำรอง  ป.1-3 
ณ โรงเรียนบุญมีวิทยา
ชุดลูกเสือ
25 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส
โรงเรียนบุญมีวิทยาจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ขึ้นในวันที่25 ธันวาคม 2561 
นักเรียนชาย เสื้อสีแดง กางเกงนักเรียน
นักเรียนหญิง เสื้อสีแดง กระโปรงนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา
นักเรียนชาย เสื้อสีแดง กางเกงนักเรียน นักเรียนหญิง เสื้อสีแดง กระโปรงนักเรียน
16 ธ.ค. 61 แข่งขันวิชาการ กลุ่มตัวแทนโรงเรียนเอกชน 3 เขต
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนหลายรายการ จึงมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ และได้กำหนดวันแข่งขันคือ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ชุดนักเรียน
13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 ติว O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่6
วิทยากรชั้นนำของประเทศ ได้รับเชิญจากโรงเรียนให้ทำการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6
ชุดนักเรียน โรงเรียนบุญมีวิทยา
11 ธ.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61 กีฬากลุ่ม ร่องคำ
ร่วมขบวนกีฬาของกลุ่มร่องคำ โดยได้นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่4 ไปร่วมขบวน
ชุดพละ
14 พ.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียน 1/2561
12 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ อนุบาล 1-ป.6
บริเวณหอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา
04 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับ ป.4-ป.6
03 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับ ป.1-ป.3
02 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับอนุบาล 1-3
21 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับ ป.4-ป.6
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชุดสุภาพเรียบร้อย
20 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับ ป.1-ป.3
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชุดสุภาพเรียบร้อย
19 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับอนุบาล 1-3
-โรงเรียนบุญมีวิทยา -ชุดสุภาพเรียนร้อย
18 เม.ย. 61 ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน และการรับลงทะเบียน
23 มี.ค. 61 ถึง 25 เม.ย. 61 เปิดเรียนพิเศษ ภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)
-โรงเรียนบุญมีวิทยา -ชุดสุภาพ
17 ม.ค. 61 ติว O-NET
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบเก็บคะแนน กลางภาค
ขอให้นักเรียนตั้งใจทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติวตัวไปตลอดชีวิต
ชุดนักเรียน
07 ม.ค. 61 ติว O-NET
ทางโรงเรียนได้มีการจัดการยกระดับการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีการจัดติว O-NET. ณ โรงเรียนบุญมีวิทยา
ตามที่ครูประจำชั้นได้นัดหมาย